O programu LIF (Learning is Fun)

Learning is Fun Education Network

PROGRAM LIF
(Learning Is Fun oz. Učenje je lahko zabavno) je razvila mednarodna strokovna ekipa AHDI, pod vodstvom direktorice razvoja dr. Margarete Dolinšek Bubnič. Program spada v novo generacijo programov za razvoj človeških potencialov in temelji na sodobni Whole Mind Development – WMD metodologiji, ter na formiranju nacionalne mreže mentorjev LIF.

Osnova za izvedbo programa so orodja, ki so razvita na temelju najnovejših znanstvenih dognanj s področja razvoja človekovih potencialov in njegovega delovanja, ter s tem povezanih drugih znanstvenih področij.

Ta orodja so oblikovana v sistem, ki posameznika sistematično, na njemu varen način, aktivno vključi, vodi in podpira v permanentnem procesu osebnostnega razvoja, v okviru tiste ciljne skupine, ki ji ta posameznik pripada (učitelji, učenci, sodelavci v kolektivu, zdravstveni delavci, management, brezposelni, idr.).

Te aktivnosti posamezniku pomagajo, pri formiranju lastne notranje referenčne točke in mu omogočijo bolj neposreden dostop do in bolj kakovostno ter učinkovito uporabo njegovih razpoložljivih virov, možnosti in priložnosti. S tem se skladno povečajo njegove kompetence, samopodoba, odgovornost in delovni rezultati. Skladno s tem, se poveča njegova uspešnost, konkurenčnost in posledično tudi kakovost njegovega življenja.

Aktivnosti temeljijo na osnovnih zakonitostih delovanja človekovega sistema in ga vedno obravnavajo celostno, v kontekstu njegove trenutne situacije in pa v interakciji z njegovim neposrednim in pa tudi širšim okoljem.

Osnovno izhodišče LIF-a je trajnostni razvoj. LIF s pomočjo preizkušenih in učinkovitih tehnik gradi kompetence in veščine, ki so ključne za uspeh posameznika v najširšem smislu, in so odgovor na zahteve današnjih potreb in usmeritve vzgojno izobraževalnih ustanov v Evropski skupnosti.

LIF mreža je mreža vrtcev, osnovnih šol, bolnic in podjetij, ki gradijo uspeh ustanove na uspehu in osebnem zadovoljstvu posameznika in s tem na razvoju celotne njegove osebnosti in mobiliziranju vseh njegovih potencialov. Ti posamezniki pa so otroci, starši in strokovni delavci v ustanovah.

Mreža LIF šole in vrtci povezuje med seboj strokovne delavce, ki se osebno in strokovno gradijo na LIF seminarjih in v rednem delu v skupini, ki jo ti strokovni delavci vodijo. Njihovo vodenje skupin in aktivno sodelovanje je tisto, ki jim praktično omogoča, da vstopajo v procese notranje izgradnje, ustvarjajo odnose in zasledujejo svoj razvoj in razvoj tistih, ki so soudeleženi v skupini.

Cilji se dosegajo individualno in istočasno na nivoju skupine.
Sistem omogoča vsebinsko povezovanje z drugimi vsebinami in projekti, ki se dogajajo v ustanovah, ter z vzgojnim in učnim načrtom.