Iniciativa “Vsa Evropa bere otrokom”

[tfg_social_share]

Leta 2011 so avtorji programa Knjigobube uradno povabljeni v Evropsko iniciativo “All of Europe Reads to Kids” (Vsa Evropa bere otrokom), katere slogan je “Cela Evropa bere otrokom, 20 minut na dan. Vsak dan.” in opisuje ključ za razvoj celovite osebnosti otroka in predvsem njegovih socialno-emocionalnih kompetenc s poudarkom, da naj bi bilo branje zabava in ne obveza (“Branje za crkljanje” kot pravi eden izmed sloganov Knjigobub). Knjigoljube in LIF postaneta uradna programa iniciative.

Ustanovitelji gibanja Knjigobube Margareta Dolinšek Bubnič, dr. med. in Janko Dolinšek, direktor inštituta APDI postaneta ustanovna člana evropske iniciative “All of Europe Reads to Kids”, katere slavnosti podpis je bil 1. junija 2011 v poljsko-češkem obmejnem mestu Cieszyin. Glavni pokrovitelj iniciative je predsednik Evropskega parlamenta gospod Jerzy Buzek. Cilji iniciative so skladni s prioritetnimi nalogami razvojne politike Evropske skupnosti.
KRATKA PREDSTAVITEV EVROPSKE INICIATIVE “VSA EVROPA BERE OTROKOM”

Za celovit otrokov razvoj t.j. razvoj vseh njegovih potencialov in njegovega uma ter njegovo uspešnost v “ivljenju niso pomembna le intelektualna znanja, temveč predvsem socialno-emocionalne kompetence, ki jih otrok razvija od rojstva dalje. Socialno-emocionalne veščine so nosilci inovativnega, moralnega in etičnega razvoja družbe.

Sodobne raziskave kažejo, da so socialno-emocionalne kompetence ključni element na vseh področjih dela in življenja tako odraslih kot otrok. Te veščine potrebujejo sistematičen in aktiven trening, ki pa ga v dosedanjih vzgojno izobraževalnih sistemih praviloma ni. Posledice zanemarjanja so vidne v današnji družbi kot visoka funkcionalna nepismenost, neprilagodljivost v zaposlovanju, itd.

Sodobna družba ogroža samo sebe, prinaša težave, ki so povezane z medčloveškimi odnosi ter hitro in ustrezno prilagodljivostjo vedno novim situacijam na vseh področjih življenja. Poleg gospodarskih in socialnih problemov pa prihajajo še sodobne epidemije pri odraslih in otrocih: depresija, pomanjkanje smisla (nemotiviranost), psihosomatske bolezni, velik bolniški stalež, poškodbe in nesreče.

Hiter razvoj informacijskih tehnologij zgornje težave le povečuje, saj se otroci in odrasli zatekajo v virtualni svet, oropani medosebnih stikov. Primanjkljaji na področju funkcionalne pismenosti pa vodijo v neustrezno in nekritično uporabo informacij in orodij.

Celotna družba je na prehodu iz informacijske v konceptualno dobo, ta pa postavlja pred nas nove zahteve, ki določajo našo uspešnost in konkurenčnost. Poleg informiranosti posameznikov, odraslih in otrok, v ospredje stopa vprašanje, kako se znanje, oz. informacije uporabljajo. S tem vprašanjem se vsakodnevno srečujejo učitelji in starši, ki želijo spodbuditi svoje varovance k iskanju vsebine sporočil, iskanju “rdeče niti”, k praktični uporabi znanja in novim kombinacijam ter deljenju spoznanj in občutkov z drugimi.

Sodobni čas zahteva sistematično osvajanje socialno-emocionalnih kompetenc, s čimer ohranjamo in gradimo svoje osnovne funkcionalne sposobnosti, povečujemo konkurenčno prednost ter smo tako tvorni del t. i. ekonomije znanja.

Sodobni izobraževalni sistemi in strokovni nasveti staršem nujno vključujejo sistematično osvajanje teh kompetenc tako med odraslimi kot med otroci, na kar zaradi aktualnosti apelirajo tudi dokumenti različnih organov Evropske unije. Sodobne raziskave dokazujejo, da je to ključnega pomena za razvoj nas vseh. Eden od učinkovitih načinov, ki ima tako preventivni kot kurativni efekt, je dnevno branje v dialogu vsaj 20 minut na dan.

Iniciativa “Vsa Evropa bere otrokom” želi skladno z usmeritvami Evropske unije, podkrepljeno s stanjem bralne pismenosti evropskih otrok (podatki raziskav), informirati javnost o zgornjih dejstvih ter olajšati izmenjavo izkušenj in dobrih praks med različnimi organizacijami. Ponuja sodobno in učinkovito platformo tistim, ki želijo voditi kampanijo za promocijo branja in aktivnega razvoja socialno-emocionalnih kompetenc in vrednot v svoji državi.

Slavnostni začetek evropske iniciative “Vsa Evropa bere otrokom” je bil 1. junija 2011 v mestu Cieszyn na meji med Poljsko in Češko pod pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta gospoda Jerzyja Buzeka. Programa Knjigobube in LIF (Learning Is Fun – Učenje je lahko zabavno), ki sta plod slovenskega znanja, in ki se v Sloveniji izvajata že 15 oz. 4 leta, pa sta sprejeta kot uradna programa evropske iniciative.

Programa “Knjigobube – Beri mi in se pogovarjaj z mano, to je najpomembnejših 20 minut v mojem dnevu” in “LIF – Učenje je lahko zabavno” sta uveljavljena programa z izdelano metodologijo, pripravljenimi interaktivnimi delovnimi materiali, navodili za izvajalce, strokovnim priročnikom in sistemom izobraževanja mentorjev in trenerjev. Temeljita na sodobnih spoznanjih z različnih strokovnih področij in na preverjeni praksi. Izvajata se v vseh ustanovah, kjer so otroci (šole, vrtci, bolnice, itd.), pod vodstvom mentorjev. Enakovredno vključujeta strokovne delavce, otroke in starše in ustvarjata temelj za aktivno in kakovostno komunikacijo med temi posamezniki, oz. med ustanovo, starši in otrokom. Programa učinkovito izboljšujeta delovne rezultate udeležencev in povečujeta kakovost njihovega življenja.

Programa predstavljata strokovno in izvedbeno celoto in sta kot taka v okviru Evropske iniciative prenosljiva v katerokoli evropsko državo.
———————————————–

Program Knjigobube je dolgoletni, množični in zelo priljubljen družinski program, namenjen povečanju funcionalne pismenosti otrok in prirejen nivoju in specifikam celovitega razvoja otroka v predšolskem obdoju in 1. triadi osnovne šole.

Program Knjigobube je bil leta 2004 nominiran za prestižno mednarodno nagrado IBBY-ASAHI Reading Promotion Award. V šolskem letu 2010-2011 praznuje program svojo 15. letnico, zato bo to leto obeleženo z jubilejno Zlato Pobarvano pravljico.
Program podpira razvoj kakovostnega funcionalnega temelja otroka in se od drugega triletja osnovne šole dalje, nadgrajuje v program LIF.


Program LIF (Learning Is Fun oz. Učenje je lahko zabavno) temelji na sodobni Whole Mind Development – WMD metodologiji razvoja človeških virov ter na formiranju občinske mreže mentorjev LIF.

Osnova za izvedbo programa so orodja, ki so razvita na temelju najnovejših znanstvenih dognanj s področja razvoja človekovih potencialov in njegovega delovanja, ter s tem povezanih drugih znanstvenih področij in so plod znanja in dolgoletnega razvoja slovenske razvojne ekipe, v sodelovanju z vodilnimi tujimi strokovnjaki.
Ta orodja so oblikovana v sistem, ki posameznika sistematično, na njemu varen način, aktivno vključi, vodi in podpira v permanentnem procesu osebnostnega razvoja, v okviru tiste ciljne skupine, ki ji ta posameznik pripada (učitelji, učenci, sodelavci v kolektivu, management, ipd).

Te aktivnosti posamezniku pomagajo pri formiranju lastne notranje referenčne točke in mu omogočijo bolj neposreden dostop do in bolj kakovostno ter učinkovito uporabo njegovih razpoložljivih virov, možnosti in priložnosti. S tem se skladno povečajo njegove kompetence, samopodoba, odgovornost in delovni rezultati. Skladno s tem, se poveča njegova uspešnost, konkurenčnost in posledično tudi kakovost njegovega življenja.
Aktivnosti temeljijo na osnovnih zakonitostih delovanja človekovega sistema in ga vedno obravnavajo celostno, v kontekstu njegove trenutne situacije in pa v interakciji z njegovim neposrednim in pa tudi širšim okoljem.

Osnovno izhodišče LIF-a je trajnostni razvoj. LIF s pomočjo preizkušenih in učinkovitih tehnik gradi kompetence in veščine, ki so ključne za uspeh posameznika v najširšem smislu, in so odgovor na zahteve današnjih potreb in usmeritve vzgojno izobraževalnih ustanov v EU.